Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 4η /2023

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 17/03/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022, τ. Α΄), όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης

Διαπιστωτική πράξη κατάταξης υπηρετούντος προσωπικού στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση 3ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2023.

2. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2023.

3. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης οριστικού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ – ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».

4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης και ειδικής οικολογικής αξιολόγησης των πηγών της Αγ. Βασιλικής Κοινότητας Θεολόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την επικαιροποίηση ΜΠΕ για το έργο «Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Θάσου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

6. Έγκριση ανάθεσης τοπογραφικής εργασίας για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης ρέματος και πηγών Αγίας Βασιλικής Κ. Θεολόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης υποσταθμού μέσης τάσης ΕΕΛ Λιμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της επισκευής και συντήρησης ενός υποβρύχιου αναδευτήρα του ΒΙΟΚΑ Ποταμιάς με τη χρήση των κατάλληλων ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα εφαρμογής δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

10. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών επισκευής βλαβών ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

11. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σιδηροκατασκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

12. Έγκριση του με αριθμ. πρωτ. 5057/22 αιτήματος για επέκταση δικτύου ύδρευσης στην Κοινότητα Λιμεναρίων.

13. Έγκριση του με αριθμ. πρωτ. 5233/22 αιτήματος για επέκταση δικτύου ύδρευσης στην Κοινότητα Λιμεναρίων.

14. Λήψη απόφαση για καταστροφή αντικειμένων χωρίς αξία.

15. Έγκριση τακτοποίησης εκκρεμοτήτων καταναλωτών.

16. Έγκριση αιτήσεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα