Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 4η/2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 11/04/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄ /13-03-2020) το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), όπως επίσης και την υπ’ αριθμ. 426 (αριθμ. πρωτ. 7233/13-11-2020)  (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης «Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Θάσου» στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/21905/2064/4-3-2022 Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με κωδικό ΤΑ-01 Ταμείο Ανάκαμψης Αναγνωριστικό 16846 και έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και του σχεδίου της για την υλοποίησή της.

2. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την σύνταξη προμελέτης και τευχών δημοπράτησης έργου «Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Θάσου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.

3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση το έργου «Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης λυματολάσπης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Θάσου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016

4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής εργασιών σιδηροκατασκευής πάνελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν

5. Έγκριση αιτήματος καταναλωτή για επέκταση δικτύου αποχέτευσης στη Κοινότητα Θάσου

6. Έγκριση αιτήσεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα