Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 4η/2021

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 16/03/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), όπως επίσης και την υπ’ αριθμ. 426 (αριθμ. πρωτ. 7233/13-11-2020) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 1. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022 – 2025.
 2. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης «Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός ΕΕΛ Παναγιάς – Ποταμιάς Θάσου» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο πλαίσιο της υπ αρ. πρωτ. 14577/24-7-2020 Πρόσκλησης (ΑΤ09) του Υπουργείου Εσωτερικών / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) και έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης.
 3. Έγκριση της υπηρεσίας δικαστικού επιμελητή.
 4. Έγκριση της υπηρεσίας δικαστικού επιμελητή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Κωνσταντίνος Μανίτσας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ 4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 16-03-2021 ΗΤΑΝ:

 1. Μανίτσας Κωνσταντίνος
 2. Σαλταρής Αργύριος
 3. Γκάγκος Αλέξανδρος
 4. Κουτσουμανής Γεώργιος
 5. Καραβούζης Στυλιανός
 6. Ζαμπέκος Παναγιώτης
 7. Βουλτσίδης Παναγιώτης
 8. Λαμπρινίδης Λάμπρος
 9. Μαλλιαρός Σωτήριος
 10. Στάμος Βασίλειος
 11. Τσένης Γεώργιος

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

 


Σχετικά άρθρα