Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 3η /2024

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 31/01/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος:

 

1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ – ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα