Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 3η /2023

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 03/03/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022, τ. Α΄), όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση πρακτικών προσωρινών αναδόχων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ – ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ»

2. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών επισκευής των μηχανημάτων στη μονάδα προεπεξεργασίας της ΕΕΛ Λιμένα Θάσου με τη χρήση των κατάλληλων ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής τοπογραφικών υπηρεσιών για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης ρέματος και πηγών Αγίας Βασιλικής Κ. Θεολόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης μελέτης του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ραχωνίου από Αι Γιάννη έως παλαιό ελαιοτριβείο», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν.4412/2016 όπως ισχύει.

5. Ανάκληση της υπ. αριθμ. 107/22 απόφασης του ΔΣ και εκ νέου απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση μελέτης του έργου «Δίκτυα ύδρευσης οικισμού Παναγίας Κοιν. Παναγίας Δήμου Θάσου» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν.4412/2016 όπως ισχύει.

6. Ανάκληση της υπ. αριθμ. 108/22 απόφασης του ΔΣ και εκ νέου απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση μελέτης του έργου «Δίκτυα ύδρευσης οικισμού Ποταμιάς Κοιν. Ποταμιάς Δήμου Θάσου» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν.4412/2016 όπως ισχύει.

7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για τη σύνταξη τοπογραφικής μελέτης στα πλαίσια της εκπόνησης μελέτης του έργου «Δίκτυα ύδρευσης οικισμού Παναγίας Κοιν. Παναγίας Δήμου Θάσου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν.4412/2016 όπως ισχύει.

8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για τη σύνταξη τοπογραφικής μελέτης στα πλαίσια της εκπόνησης μελέτης του έργου «Δίκτυα ύδρευσης οικισμού Ποταμιάς Κοιν. Ποταμιάς Δήμου Θάσου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν.4412/2016 όπως ισχύει.

9. Έγκριση νέας σύνδεσης στο δίκτυο διανομής μέσης/χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ στην δεξαμενή ¨ΚΙΟΣ¨ της Σκάλας Ποταμιάς.

10.Έγκριση ορθότητας καταχωρημένων στοιχείων απαιτούμενου πίνακα σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα Δ της με αριθμ. πρωτ. 10119/08-02-2023 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και καθορισμού προσόντων πρόσληψης, κατόπιν έγκρισης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023.

11.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού 2μηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών.

12. Ανάθεση νομικών υπηρεσιών για την εκπροσώπηση της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής κατά την εκδίκαση τριών προσφυγών της Κοινοπραξίας «ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ Α.Ε. – ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ» στις 07-04-2023.

13.Ανάθεση νομικών υπηρεσιών για άσκηση αγωγής της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κατά Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

14.Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης πλακιδίων και ελαιοχρωματισμού των γραφείων Διοίκησης της Επιχείρησης.

15.Έγκριση αποζημίωσης καταναλωτή για ζημιές που υπέστη μετά από θραύση κεντρικού αγωγού ύδρευσης με συμψηφισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών.

16.Διακανονισμοί καταναλωτών για ληξιπρόθεσμες οφειλές.

17.Έγκρισης ανάθεσης υδρογεωλογικής μελέτης των πηγών της Αγίας Βασιλικής Κ. Θεολόγου Θάσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα