Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 3η/2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 28/03/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), όπως επίσης και την υπ’ αριθμ. 426 (αριθμ. πρωτ. 7233/13-11-2020) (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
1. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2022.
2. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Σκ. Καλλιράχης, Σκ. Σωτήρος Δήμου Θάσου».
3. Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης για τη λήψη συμπληρωματικού επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση έργου των ιδιωτικών συνδέσεων στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και μεταφερόμενου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» έργου με τίτλο: «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκάλας Καλλιράχης, Σκάλα Σωτήρος».
4. Έγκριση της λειτουργίας υφιστάμενου έργου ύδρευσης σύμφωνα με την ΥΑ 115973/6088/2014.
5. Έγκριση Πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού για την «Παροχή υποστήριξης εργασιών συντηρήσεων εγκαταστάσεων ΕΕΛ Ποτού».
6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση της προμήθειας καρτών SIM USB TOKEN ψηφιακής υπογραφής – προμήθεια νέου USB TOKEN ψηφιακής υπογραφής – παραμετροποίησης υπολογιστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδας και email, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σιδηροκατασκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση του υπηρεσιακού οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΒΤ 6608 με τη χρήση των κατάλληλων ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
10. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την ανανέωση ασφάλισης υπηρεσιακού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΧ 1814, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
11. Έγκριση για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων καταναλωτών.
12. Διαγραφή βεβαιωμένων μέσω εφορίας ξεχωριστά οφειλών και βεβαίωση της οφειλής αυτής σε υπόχρεο και συνυπόχρεο.
13. Έγκριση αιτήσεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Κωνσταντίνος Μανίτσας

 

 


Σχετικά άρθρα