Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 3η/2021

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 08/3/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,
33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), όπως επίσης και την υπ’ αριθμ. 426 (αριθμ. πρωτ. 7233/13-11-2020) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021.
 2. Έγκριση τροποποίησης μελέτης «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκάλας Καλλιράχης, Σκάλας Σωτήρος».
 3. Έγκριση τροποποίησης μελέτης «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ποτού – Πευκαρίου (β’ φάση)».
 4. Έγκριση τροποποίησης μελέτης «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων – Ποτού – Πευκαρίου (β’ φάση)».
 5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την εκπόνηση τοπογραφικής αποτύπωσης όδευσης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγ. Γεωργίου Κοινότητας Ραχωνίου Θάσου Δήμου Θάσου.
 6. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης έργου «Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Σκάλας Μαριών Δήμου Θάσου».
 7. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης έργου «Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Πρίνου – όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου».
 8. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης έργου «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan)  Δήμου Θάσου και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού».
 9. Έγκριση ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 328 του ν. 4412/2016 για την αγορά υλικών ύδρευσης για επείγουσες επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης.
 10. Έγκριση ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 328 του ν. 4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών πραγματογνώμονα λόγω εισροής νερού σε οικίες στο Λιμένα Θάσου από θραύση κεντρικού αγωγού ύδρευσης.
 11. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας για εργασίες καθαρισμού και αποφράξεων αποχετευτικών δικτύων στις Κοινότητες Λιμένα, Παναγίας, Ποταμιάς και Καλλιράχης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 12. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για εργασίες καθαρισμού των γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 13. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας (παραγωγή και μεταφορά) ετοίμου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 14. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης οδοστρώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 15. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας για την επισκευή υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΧ 4681, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 16. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας για την επισκευή υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΤ 6608, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 17. Έγκριση ανάθεσης παροχής εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών στο δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 18. Έγκριση ακύρωσης των μη εξυπηρετούμενων ρυθμίσεων μέσω διακανονισμού.
 19. Έγκριση διευκόλυνσης εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών έως 31/12/2020 με έκπτωση του συνόλου των τόκων.
 20. Υποβολή αιτήματος για την παραχώρηση δημοτικής έκτασης στη Κοινότητα Θεολόγου Δήμου Θάσου.
 21. Έγκριση αλλαγής μισθολογικού κλιμακίου εργαζομένων, βάσει του χρόνου υπηρεσίας τους.
 22. Εξέταση αιτήσεων καταναλωτών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Κωνσταντίνος Μανίτσας

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ


Σχετικά άρθρα