Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 23η /2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 23/12/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022, τ. Α΄), όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων από Υιοί Πατρίκου.

2. Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων από Σαππού Σωτήριο.

3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ενός αυτοκινήτου φορτηγού 4Χ4, ανοιχτού τύπου, διευρυμένης καμπίνας, με καύσιμο πετρέλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια (παραγωγή και μεταφορά) έτοιμου σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης λογισμικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδας και e-mail, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

7. Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχής Αγ. Αντωνίου Κοινότητας Θεολόγου Δήμου Θάσου (υδραυλική μελέτη)».

8. Έγκριση λύσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α.Θ. – εργασιών λειτουργίας και συντήρησης της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων στην Κοινότητα Λιμένα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα