Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 22η/2021

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 29/12/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), όπως επίσης και την υπ’ αριθμ. 426 (αριθμ. πρωτ. 7233/13-11-2020) (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης, όρων Απόφασης ένταξης και Συμφώνου αποδοχής των όρων εκτέλεσης του έργου «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων – Ποτού – Πευκαρίου» της Πράξης «Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων Ποτού – Λιμεναρίων Θάσου – Δίκτυα Αποχέτευσης (β΄ φάση) με κωδικό ΟΠΣ 5007724 στο Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.
 2. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου: «Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Θάσου».
 3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου: «Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Θάσου».
 4. Έγκριση τροποποίησης της υπ. αριθμ. 4655/19-10-2021 Σύμβασης για την επικαιροποίηση μελέτης «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» ως προς τη διάρκειά της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.
 5. Έγκριση τροποποίησης της υπ. αριθμ. 4654/19-10-2021 Σύμβασης για την τροποποίησης μελέτης «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» ως προς τη διάρκειά της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.
 6. Έγκριση τροποποίησης της υπ. αριθμ. 987/17-03-2021 Σύμβασης Προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος, με την εταιρία ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.
 7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών επισκευαστικών τσιμεντοειδών κονιαμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 8. Έγκριση τευχών δημοπράτησης της υπηρεσίας με τίτλο «Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2022»
 9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υποστήριξης Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 10. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών παραμετροποίησης ηλεκτρονικού υπολογιστή για ψηφιακή υπογραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 11. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας «Ανανέωση ασφαλιστηρίου συμβολαίου υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΧ1171, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 12. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 13. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016, για το έτος 2022.
 14. Συγκρότηση επιτροπών Παλαβής/Παρακολούθησης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών έτους 2022, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
 15. Εξέταση αιτήσεων καταναλωτών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
  Κωνσταντίνος Μανίτσας

Σχετικά άρθρα