Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 21η /2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 15/12/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022, τ. Α΄), όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση πρακτικών προσωρινών αναδόχων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2023.

2. Έγκριση πρακτικών προσωρινών αναδόχων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού προσωπικού υποστήριξης οικονομικού – Τεχνικού Τμήματος – Παροχή υπηρεσιών πλαισίωσης επιστημονικού προσωπικού Δ.Ε.Υ.Α.Θ.».

3. Έγκριση πρακτικών προσωρινών αναδόχων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Παροχή εργασιών επισκευής και αποκατάστασης οδοστρώματος – παροχή εργασιών αποφράξεων αποχετευτικών δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Θ.».

4. Έγκριση παραλαβής της επικαιροποιημένης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Παναγίας-Ποταμιάς

5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής εργασιών του καθαρισμού των γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και της τεχνικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για υπηρεσίες από διαδικτυακή βάση δεδομένων ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης προγραμμάτων ΤΡΙΤΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών λογισμικού προγράμματος προστασίας από τους ιούς, σύμφωνα με τις διατάξεις         του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

9. Έγκριση παροχής υπηρεσιών για τη συνδρομή σε ημερήσιο και εβδομαδιαίο περιφερειακό τύπο έτους 2023.

10.Υποβολή αιτήματος προς Δ.Υ.Π.Α. υπαγωγής της Επιχείρησης σε Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 18-30 ετών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα