Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 20η /2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 12/12/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022, τ. Α΄), όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 

1. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή βανοστασίων στις δεξαμενές ύδρευσης οικισμών Αγ. Γεωργίου και Ραχωνίου Κοινότητας Ραχωνίου Δήμου Θάσου.

2. Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 5706/27-12-2021 σύμβασης για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών που αφορούν την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου.

3. Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 5707/27-12-221 σύμβασης για την υπηρεσία «Παραγωγή εντύπου – εκτύπωση λογαριασμού – παραγωγή φακέλου – εμφακέλωση των λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου».

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα