Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 2η /2023

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 15/01/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022, τ. Α΄), όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση 2ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2023.

2. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2023.

3. Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 1425/27-04-2022 σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 337, παρ. 2 του Ν. 4412/2016.

4. Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 1427/27-04-2022 σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 337, παρ. 2 του Ν. 4412/2016.

5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΓΕΩΤΡΗΣΗ “ΜΑΚΑΛΙΟΙ” ΕΩΣ ΑΤΜ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ Κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

6. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης της ΕΕΛ Ποτού», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν. 4412/2016.

7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης δύο δανειστικών συμβολαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

10.Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την ετήσια συνδρομή σύνδεσης σε δίκτυο μόνιμου σταθμού αναφοράς ολοκληρωμένης διαδικτυακής εφαρμογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

11.Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης υπολογιστή για ψηφιακή υπογραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

12.Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών δικαστικού επιμελητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

13.Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-2027.

14.Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

15.Αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου εργαζομένης, βάσει του χρόνου υπηρεσίας της από το 16ο μισθολογικό κλιμάκιο στο 17ο».

16.«Ορισμός επιτροπής για τη διενέργεια καταστροφής υλικών- αντικειμένων που δεν έχουν αξία σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 199 του Ν.3463/2006».

17.Έγκριση αιτήσεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα