Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 2η/2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 25/02/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), όπως επίσης και την υπ’ αριθμ. 426 (αριθμ. πρωτ. 7233/13-11-2020) (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., έτους 2022.
2. Έγκριση Πρακτικών Αποσφράγισης ανοιχτού διαγωνισμού για την «Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., έτους 2022».
3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ “ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΛΑΚΚΟΣ” ΠΟΥ ΔΙΑΣΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
4. Έγκριση παραλαβής της τροποποίησης της μελέτης με τίτλο «Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Σκ. Καλλιράχης του Δήμου Θάσου».
5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υποστήριξης Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δ.Ε.Υ.Α.Θ, τμήμα Λογιστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 328 του ν. 4412/2016.
6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Μηχανικού Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής για υπηρεσίες «Εκκένωσης βοθρολυμάτων από τον Κοινοτικό βόθρο Λιμεναρίων και μεταφορά τους σε μονάδα επεξεργασίας βοθρολυμάτων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου των προβλημάτων φραξιμάτων των εξωτερικών αγωγών του δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Κοινύρων της Κοινότητας Θεολόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
10. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών απομάκρυνσης (συλλογής – μεταφοράς – εναπόθεσης)της μερικώς αφυδατωμένης λυματολάσπης του ΒΙΟΚΑ Λιμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
11. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή αντλίας της ΕΕΛ Καλλιράχης με τη χρήση των κατάλληλων ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
12. Επικύρωση απόφασης Προέδρου για ανάθεση νομικών υπηρεσιών.
13. Έγκριση για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων καταναλωτών.
14. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών εκτάσεων στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την κατασκευή 2 δεξαμενών ύδρευσης στην Κοινότητα Πρίνου.
15. Έγκριση είσπραξης εσόδων υπέρ τρίτων μέσω Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς.
16. Έγκριση είσπραξης εσόδων υπέρ τρίτων μέσω Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης.
17. Έγκριση είσπραξης εσόδων υπέρ τρίτων μέσω Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής.
18. Έγκριση είσπραξης εσόδων υπέρ τρίτων μέσω Δ.Ο.Υ. Δράμας.
19. Έγκριση αιτήσεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα