Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 2η/2021

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 10/02/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1
του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), όπως επίσης και την υπ’ αριθμ. 426 (αριθμ. πρωτ. 7233/13-11-2020) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 1. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. της χρήσης 2020.
 2. Ορισμός μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με πλήρη απασχόληση στην Επιχείρηση, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και του ύψους της αμοιβής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 9 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν.
 3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020.
 4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υποστήριξης διοικητικών υπηρεσιών Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2021».
 5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υποστήριξης εργασιών συντηρήσεων εγκαταστάσεων ΕΕΛ, αντλιοστασίων και εργασιών εφαρμογής χλωρίωσης νερού, έτους 2021».
 6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή καταγραφής ενδείξεων υδρομετρητών νήσου Θάσου έτους 2021».
 7. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υποστήριξης ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών 2021».
 8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υποστήριξης εργασιών τεχνιτών υδραυλικών για τα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2021».
 9. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2021».
 10. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Μηχανικού Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016.
 11. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016.
 12. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 13. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για υπηρεσίες από διαδικτυακή βάση δεδομένων ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 14. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας εκπόνησης 3 ηλεκτρολογικών σχεδίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν.4412/2016.
 15. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού και συντήρησης αντλίας πετρελαίου του αντλιοστασίου Α2, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 16. Έγκριση απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 328 του ν. 4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών εργασιών επισκευής υπηρεσιακών οχημάτων με τη χρήση των κατάλληλων ανταλλακτικών.
 17. Έγκριση παροχής υπηρεσιών για τη συνδρομή σε τοπικό και περιφερειακό τύπο έτους 2021.
 18. Έγκριση ανάθεσης παροχής νομικών υπηρεσιών
 19. Αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου εργαζομένου
 20. Εξέταση ενστάσεων καταναλωτών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Κωνσταντίνος Μανίτσας

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ


Σχετικά άρθρα