Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 19η/2021

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 07/12/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του
άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), όπως επίσης και την υπ’ αριθμ. 426 (αριθμ. πρωτ. 7233/13-11-2020) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Λειτουργία και Συντήρηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Ποτού – Λιμεναρίων Δήμου Θάσου, έως 28-02-2022» σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 174/2021 απ. του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
  2. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Αντικατάσταση τμημάτων του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Αγίου Γεωργίου Θάσου (Φάση Α΄)», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
  3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών μεταφοράς – απομάκρυνσης ιλύος από ΒΙΟΚΑ Ποταμιάς, έως 30-04-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
  4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την «Παραγωγή εντύπων – εκτύπωση λογαριασμών – παραγωγή φακέλων και εμφακέλωση λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., μέχρι 31-12-2022», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 318 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
  5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για εργασίες καθαρισμού των γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., μέχρι 31-12-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
  6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας αδρανών οικοδομικών υλικών – 3Α και φρεζαριστή άσφαλτο (τρίμμα ασφάλτου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
  7. Έγκριση πίνακα ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Δ.Ο.Υ. Καβάλας.
  8. Έγκριση αιτήσεων καταναλωτών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Κωνσταντίνος Μανίτσας

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

 


Σχετικά άρθρα