Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 18η/2021

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 29/11/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του
άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), όπως επίσης και την υπ’ αριθμ. 426 (αριθμ. πρωτ. 7233/13-11-2020) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2022.
  2. Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2020.
  3. Εξασφάλιση της μη διπλής χρηματοδότησης της δαπάνης των διακλαδώσεων των ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων, από οποιαδήποτε άλλη πηγή χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και έργων διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου» στην με κωδ. Πρόσκληση: 14.29.14.17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3340 που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τίτλο «Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ-ΝΕΑ ΕΡΓΑ».
  4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για την «Αποστολή λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Θάσου», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 318, 320Α και 328 του Ν. 4412/2016.
  5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών λογισμικού προγράμματος προστασίας από ιούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
  6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας – επικοινωνίας – μετάδοσης δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
  7. Έγκριση σύναψης σύμβασης με πιστωτικό ίδρυμα για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών (EPayments ΠΕΙΡΑΙΩΣ).
  8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ανανέωσης ασφάλισης του υπηρεσιακού οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΒΤ6608, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
  9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής νομικών υπηρεσιών για τη σύνταξη γνωμοδότησης.
  10. Τακτοποίηση καρτελών καταναλωτών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Κωνσταντίνος Μανίτσας

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

 


Σχετικά άρθρα