Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 17η /2023

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 28/12/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση απολογισμού Εσόδων Εξόδων έτους 2022.

2. Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 1397/18-04-2023 σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων.

3. Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 1396/18-04-2023 σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων.

4. Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 1706/03-05-2023 σύμβασης για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών που αφορούν την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

5. Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 1707/03-05-2023 σύμβασης για την υπηρεσία «Παραγωγή εντύπου – εκτύπωση λογαριασμού – παραγωγή φακέλου – εμφακέλωση των λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

6. Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 437/08-02-2023 σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και αποκατάστασης οδοστρώματος.

7. Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 438/08-02-2023 σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και αποκατάστασης οδοστρώματος.

8. Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 286/01-02-2023 σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και αποφράξεων αποχετευτικών δικτύων.

9. Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 736/03-03-2023 σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς – απομάκρυνσης αφυδατωμένης βιομάζας από το ΒΙΟΚΑ Λιμένα.

10.Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 5511/28-12-2022 σύμβασης για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος.

11.Αποδοχή μελέτης του έργου «Δίκτυα ύδρευσης οικισμού Παναγίας Κοιν. Παναγίας Δήμου Θάσου».

12.Αποδοχή μελέτης «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ ΛΑΚΚΟΣ ΠΟΤΟΥ – ΘΑΣΟΥ».

13.Λήψη απόφασης για τη φημολογούμενη συνένωση και συγχώνευση των Δ.Ε.Υ.Α.

14.Έγκριση αιτήσεων καταναλωτών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα