Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 17η/2021

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 22/11/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του
άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), όπως επίσης και την υπ’ αριθμ. 426 (αριθμ. πρωτ. 7233/13-11-2020) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης της υπηρεσίας «Λειτουργία και συντήρηση ΕΕΛ Ποτού – Λιμεναρίων Δήμου Θάσου».
  2. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της εκτέλεση του έργου «Επεκτάσεις δικτύων Ύδρευσης ΔΕ Θάσου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
  3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της εκτέλεση του έργου «Επεκτάσεις δικτύων Αποχέτευσης ΔΕ Θάσου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
  4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της ΔΕΥΑΘ 4ου τριμήνου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
  5. Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ετήσιου τεχνικού ελέγχου του υπηρεσιακού οχήματος ΚΒΤ8854, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
  6. Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών δικαστικού επιμελητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
  7. Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας δικαστικού επιμελητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
  8. Έγκριση αιτήσεων καταναλωτών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Κωνσταντίνος Μανίτσας

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

 


Σχετικά άρθρα