Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 15η/2021

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 22/10/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του
άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), όπως επίσης και την υπ’ αριθμ. 426 (αριθμ. πρωτ. 7233/13-11-2020) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκρισης 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2021.
 2. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2021.
 3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., 4ου τριμήνου έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 10 και του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 4. Έγκριση της προμήθειας υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.
 5. Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου.
 6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών κειμενογράφου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών παραμετροποίησης υπολογιστή για ψηφιακή υπογραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης εκπαιδευτικής ημερίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ανανέωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου του υπηρεσιακού οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΒΤ8854, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 10. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης 4 υπηρεσιακών οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 11. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας αντλίας λυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 12. Έγκριση κάλυψης θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από άλλη Δ.Ε.Υ.Α. στη Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου.
 13. Έγκριση τακτοποίησης καρτελών καταναλωτών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Κωνσταντίνος Μανίτσας

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

 


Σχετικά άρθρα