Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 14η /2023

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., την 01η/12/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση πρακτικού οριστικών αναδόχων ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης – υδρομέτρων».

2. Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2024», με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός ανεμιστήρα απόσμησης της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Ποτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

4. Έγκριση τοποθέτησης Προϊσταμένου και καταβολή επιδόματος ευθύνης σε υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα