Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 14η/2021

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 08/10/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), όπως επίσης και την υπ’ αριθμ. 426 (αριθμ. πρωτ. 7233/13-11-2020) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2021 -2022.
  2. Έγκριση πρακτικών κατακύρωσης οριστικών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης – υδρομέτρων, έτους 2021».
  3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης τροποποίησης της μελέτης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».
  4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης επικαιροποίησης της μελέτης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».
  5. Έγκριση απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για «Εργασίες συντηρήσεων δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Θάσου».
  6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας οικοδομικών υλικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
  7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών επισκευής 2 υποβρύχιων αναδευτήρων με τη χρήση κατάλληλων ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
  8. Έγκριση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Κωνσταντίνος Μανίτσας

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

 


Σχετικά άρθρα