Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 13η/2021

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 21/9/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), όπως επίσης και την υπ’ αριθμ. 426 (αριθμ. πρωτ. 7233/13-11-2020) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Έγκριση Πρακτικών Ανάδειξης Προσωρινών Αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης – Αποχέτευσης – υδρομέτρων, έτους 2021».
  2. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών επισκευής αντλίας με τη χρήση των κατάλληλων ανταλλακτικών και την προμήθεια ηλεκτροκινητήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016
  3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών ένδυσης προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
  4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών γεωλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
  5. Τακτοποίηση καρτελών καταναλωτών.
  6. Αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου εργαζομένου.
  7. Εξέταση αιτήσεων καταναλωτών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Κωνσταντίνος Μανίτσας

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

 


Σχετικά άρθρα