Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 12η/2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 23/08/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022, τ. Α΄), όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2022.
2. Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5034841 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.
3. Έγκριση του 1ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ου Α.Π.Ε.) του έργου : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».
4. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού για την παροχή τεχνικής υποστήριξης εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την παροχή υποστήριξης διεύθυνσης διοικητικών υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου τεχνικών προσφορών και πρακτικού ελέγχου οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού «Εκτέλεση χωματουργικών
εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ».
7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της επισκευής 2 φυσητήρων της ΕΕΛ Λιμένα με τη χρήση κατάλληλων ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
8. Έγκριση για τακτοποίηση εκκρεμοτήτων καταναλωτών.
9. Έγκριση αιτήσεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα