Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 12η/2021

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 08/9/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), όπως επίσης και την υπ’ αριθμ. 426 (αριθμ. πρωτ. 7233/13-11-2020) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης δύο σετ αντλιών με μοτέρ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
  2. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ετήσιας τακτικής συντήρησης των πυροσβεστήρων της επιχείρησης, του ΒΙΟΚΑ Λιμένα καθώς και τριών υπηρεσιακών οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
  3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών από νομική διαδικτυακή ενημερωτική βάση δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
  4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ανανέωσης πιστοποιητικών ψηφιακής υπογραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
  5. Έγκριση έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου καινούριου υπηρεσιακού οχήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
  6. Χορήγηση εξουσιοδότησης για τη μεταβίβαση στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ενός καινούριου φορτηγού ΙΧ αυτοκινήτου.
  7. Εξέταση αιτήσεων καταναλωτών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Κωνσταντίνος Μανίτσας

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

 


Σχετικά άρθρα