Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 11η/2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 29/07/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022, τ. Α’), όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1.Τροποποίηση όρων χορήγησης συμπληρωματικού επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» έργου με τίτλο «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκάλα Καλλιράχης, Σκάλα Σωτήρος, Δήμου Θάσου

2.Έγκριση Πρακτικών Αποσφράγισης και αξιολόγησης ανοιχτού διαγωνισμού για τη «Παροχή υποστήριξης διεύθυνσης διοικητικών υπηρεσιών Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ»

3.Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την επικαιροποίηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Παναγίας-Ποταμιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016

4.Έγκριση απευθείας ανάθεσης για τη σύνταξη της μελέτης «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχής Αγ. Αντωνίου Κοινότητας Ποτού Θάσου (Υδραυλική μελέτη), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016

5.Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής εργασιών επισκευής και αποκατάστασης οδοστρώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016

6.Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328του Ν. 4412/2016.

7.Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών σιδηροκατασκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016

8.Έγκριση απευθείας ανάθεσης για τη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016

9.Έγκριση απευθείας ανάθεσης για τη προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016

10.Έγκριση απευθείας ανάθεσης για τη προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών ύδρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016

11.Έγκριση απευθείας ανάθεσης για τη προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών ύδρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016

12.Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αντλίας λυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016

13.Έγκριση απευθείας ανάθεσης για τη προμήθεια ενός αεροεξαγωγού και υλικών ύδρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

14.Υποβολή αιτήματος προς Δ.Υ.Π.Α. υπαγωγής της Επιχείρησης σε πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας κατηγορίας ΑμεΑ.

15.Έγκριση αιτήσεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα