Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 11η/2021

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 26/8/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), όπως επίσης και την υπ’ αριθμ. 426 (αριθμ. πρωτ. 7233/13-11-2020) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2021.
 2. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει, μεταξύ Δήμου Θάσου και Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και έργων διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου – Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πρίνου & όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου».
 3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή τοπογραφικών εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού και λειτουργίας εφαρμογής δημιουργίας ηλεκτρονικών λογαριασμών, αποστολής ειδοποιητηρίων στους καταναλωτές και online πληρωμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση εργασιών αποκαταστάσεων οδοστρώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας για εργασίες καθαρισµού και αποφράξεων αποχετευτικών δικτύων στις Κοινότητες Λιµένα, Παναγίας, Ποταµιάς και Καλλιράχης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών σιδηροκατασκευών,σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016.
 8. Έγκριση χορήγησης ειδών ένδυσης έτους 2021 στο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
 9. Έγκριση προμήθειας καρτών SIM για συστήματα τηλεειδοποίησης (GSM).
 10. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και εγκατάσταση καμερών CCTV και συστήματος συναγερμού με υπηρεσία οπτικής επιβεβαίωσης σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016.
 11. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης 2260/04-06-2021, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016.
 12. Ανάθεση εκπροσώπησης από δικηγόρο σε υποθέσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στο Τριμελές Εφετείο Θράκης.
 13. Αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου εργαζομένου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., βάσει του χρόνου υπηρεσίας του.
 14. Εξέταση αιτημάτων καταναλωτών σε ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς.
 15. Έγκριση προτάσεων για την οριστική επίλυση μακροχρόνια ακίνητων υπολοίπων λογαριασμών καταναλωτών.
 16. Οικονομική ενίσχυση στη Δ.Ε.Υ.Α. Μαντουδίου – Λίμνης Αγίας Άννας Π.Ε.Ευβοίας, εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών.
 17. Έγκριση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Κωνσταντίνος Μανίτσας

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

 


Σχετικά άρθρα