Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 10η/2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις
12/07/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 και του άρθρου 48 του Ν. 4940/2022,
όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2021.
2. Έγκριση πρακτικών ελέγχου προσφορών και δικαιολογητικών της παροχής
υπηρεσίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών διαχειριστικής χρήσης 2021.
3. Έγκριση του 1
ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1
ου
Α.Π.Ε.) του έργου : «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ».
4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύου
αποχέτευσης οικισμού Λιμένα Θάσου», σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης υδρογεωλογικής μελέτης διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Παναγίας Ποταμιάς.
6.
«Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της ένταξης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5034841 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014- 2020».
7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου του
νερού ύδρευσης και λυματολάσπης 2022 – 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
9. Έγκριση απόδοσης επιδικασθέντος ποσού.

10.Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. λόγω των επιδικασθέντων τόκων του θέματος 9.
11. Έγκριση «Επέκτασης προγράμματος επιχορήγησης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. από την Δ.Υ.Π.Α. για την απασχόληση ατόμου με αναπηρία (ΑμεΑ)».

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα