Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 10η/2021

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 29/7/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), όπως επίσης και την υπ’ αριθμ. 426 (αριθμ. πρωτ. 7233/13-11-2020) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2021.
 2. Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης της προμήθειας υλικών ύδρευσης, αποχέτευσης και υδρομέτρων έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν. 4412/2016.
 3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ενός καινούριου αυτοκινήτου φορτηγού 4Χ4, ανοιχτού τύπου, διπλής καμπίνας με καύσιμο πετρέλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υποστήριξης εργασιών συντηρήσεων εγκαταστάσεων ΕΕΛ Ποτού, σύμφωνα με τα άρθρα 328 και 6 παρ. 10 του Ν. 4412/2016.
 5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών σιδηροκατασκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 6. Περί διασφάλισης μη διπλής χρηματοδότησης του υποέργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Ποτού» της Πράξης «ΕΕΛ Ποτού Λιμεναρίων/Δίκτυα αποχέτευσης».
 7. Επικύρωση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών δικαστικού επιμελητή για επιδόσεις προς Κ.Ξ «ΟΡ.ΜΙ.ΑΤΕ – ΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».
 8. Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ α’ βαθμού βάσει των άρθρων 165 και 172 του ν. 4764/2020, όπως ισχύουν».
 9. Εξέταση διαγραφής δοτών χρεώσεων κυβικών στην παροχή με κωδικό 018-0306-030 στον οικισμό Σκάλα Ποταμιάς Κοινότητας Ποταμιάς Δήμου Θάσου.
 10. Εξέταση αιτήματος καταναλωτή που αφορά το λογαριασμό του με κωδικό 014-0409-000.
 11. Έγκριση για την υποβολή αιτήματος προς τον ΟΤΕ για τη δευτερογενούς εκχώρηση Σύντομου Κωδικού που του έχει εκχωρηθεί πρωτογενώς από την ΕΕΤΤ και την υπογραφή σύμβασης για τη λειτουργία του.
 12. Εξέταση αιτήσεων καταναλωτών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Κωνσταντίνος Μανίτσας

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

 


Σχετικά άρθρα