Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 1η /2024

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 12/01/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θεμάτος:

 

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση Πρακτικών προσωρινών αναδόχων ανοιχτού διαγωνισμού για την

«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών

για τις ανάγκες των δικτύων της ΔΕΥΑΘ έτους 2024».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα