Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 1η /2023

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 19/01/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022, τ. Α΄), όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2023.

2. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2023.

3. Αποδοχή χρηματοδότησης, όρων χρηματοδότησης και του Παραρτήματος Ι των υποχρεώσεων του δικαιούχου κατά την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ΕΕΛ Παναγίας Ποταμιάς» με κωδικό ΟΠΣ 5181354 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

4. Αποδοχή χρηματοδότησης, όρων χρηματοδότησης και του Παραρτήματος Ι των υποχρεώσεων του δικαιούχου κατά την υλοποίηση της πράξης «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και έργων διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου – Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πρίνου και όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου» με κωδικό ΟΠΣ 5154173 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

5. Απόφαση Πράξης αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων του Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α΄232) νέους κλάδους και ειδικότητες.

6. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016, για το έτος 2022.

7. Συγκρότηση επιτροπών Παλαβής/Παρακολούθησης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών έτους 2023,σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

8. Ένταξη καταναλωτή στο Τιμολόγιο Ειδικών κατηγοριών.

9. Χορήγηση Εξουσιοδότηση στον κ. Σκαπέρδα Γρηγόριο, για τις διαδικασίες χορήγησης πινακίδων ενός νέου αυτοκινήτου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

10.Έγκριση αιτήσεων καταναλωτών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα