Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 1η/2022

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 27/01/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα  με τις υπ’  αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’  αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), όπως επίσης και την υπ’  αριθμ. 426 (αριθμ. πρωτ. 7233/13-11-2020) (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Π/Υ έτους 2022.
 2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υποστήριξης εργασιών συντηρήσεων εγκαταστάσεων ΕΕΛ Ποτού».
 3. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσίες διαδικτυακής βάσης δεδομένων για τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016
 7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την ετήσια συνδρομή δικτύου δεδομένων για τη λειτουργία GPS, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
 10. Ορισμός νομικής εκπροσώπησης  για την παράσταση στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Καβάλας προς υπεράσπιση του πρώην Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
 11. Ορισμός νομικής εκπροσώπησης για την εκδίκαση υποθέσεων στο Εφετείο Θεσσαλονίκης της ΔΕΥΑΘ με τη Κ/Ξ Γιαννακίδης ΑΕ – Καραβασίλης Ελευθέριος.
 12. Ορισμός νομικής εκπροσώπησης για την εκδίκαση υποθέσεων στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με τη Κ/Ξ ΟΡΜΙ ΑΤΕ – Γκανάς Κωνσταντίνος.
 13. Έγκριση υποβολής αιτήματος στο Δήμο Θάσου για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση δημοτικών εκτάσεων στα Κοίνυρα Κοιν. Θεολόγου.
 14. Έγκριση υποβολής αιτήματος στο Δήμο Θάσου για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση, δημοτικής έκτασης για την κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης στην Κοιν. Λιμεναρίων.
 15. Έγκριση για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων καταναλωτών.
 16. Έγκριση αιτήσεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων λογαριασμών καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Κωνσταντίνος Μανίτσας


Σχετικά άρθρα