Αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης 1η/2021

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στις 14/01/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το άρθρο 1 του Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), όπως επίσης και την υπ’ αριθμ. 426 (αριθμ. πρωτ. 7233/13-11-2020) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης
  1.  Έγκριση πρακτικών ανάδειξης προσωρινών αναδόχων Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή υποστήριξης Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2021».
  2. Έγκριση πρακτικών ανάδειξης προσωρινών αναδόχων Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών καταγραφής ενδείξεων υδρομετρητών νήσου Θάσου έτους 2021».
  3. Έγκριση πρακτικών ανάδειξης προσωρινών αναδόχων Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή υποστήριξης ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών έτους 2021».
  4. Έγκριση πρακτικών ανάδειξης προσωρινών αναδόχων Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή υποστήριξης εργασιών συντηρήσεων εγκαταστάσεων ΕΕΛ, αντλιοστασίων και εργασιών εφαρμογής χλωρίωσης νερού, έτους 2021».
  5.  Έγκριση πρακτικών ανάδειξης προσωρινών αναδόχων Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή υποστήριξης εργασιών τεχνιτών – υδραυλικών για τα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., έτους 2021».
  6.  Έγκριση πρακτικών ανάδειξης προσωρινών αναδόχων Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., έτους 2021.
  7.  Έγκριση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Κωνσταντίνος Μανίτσας

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ


Εικονίδιο Όλα τα Άρθρα

Σχετικά άρθρα