ΕΣΠΑ 2014-2020

Πράξη : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού – Λιμεναρίων Θάσου – Δίκτυα Αποχέτευσης (Β΄ Φάση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5007724

Κύριος του έργου : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου

Φορέας Υλοποίησης : Δήμος Θάσου

Πράξη : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού – Λιμεναρίων Θάσου – Δίκτυα Αποχέτευσης (Β΄ Φάση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5007724

Άξονας Προτεραιότητας : «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)»

Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα : «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020

Συνολικό κόστος Πράξης : 7.657.407,95 €.

Την με αριθ. πρωτ. οικ 172914/26.10.2011 απόφαση ένταξης της πράξης «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού – Λιμεναρίων Θάσου – Δίκτυα Αποχέτευσης (Α’ Φάση)» MIS 357410 στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», συνολικής δημόσιας δαπάνης 14.191.440,00 €, όπως τροποποιήθηκε με την οικ. 3252/3.3.2017 απόφαση τροποποίησης.

Την με αριθ. πρωτ. οικ.4443/21.3.2017 απόφαση ολοκλήρωσης της πράξης «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού – Λιμεναρίων Θάσου – Δίκτυα Αποχέτευσης (Α’ Φάση)» MIS 357410 στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (MIS 365169) στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», synolik;hw dhm;osiaw dap;anhw 2.853.672,04 €

Την με αρ. πρωτ. οικ. 7333/16.06.2017 απόφαση ένταξης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης της Πράξης «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού – Λιμεναρίων Θάσου – Δίκτυα Αποχέτευσης (B’ Φάση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5007724 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»  με συνολική δημόσια δαπάνη 7.289.968,67 €.

Ύστερα από τέσσερις τροποποιήσεις της απόφασης ένταξης

  • οικ 8628/26.10.2018
  • οικ 1575/19.02.2019
  • οικ 4973/27.05.2019
  • οικ 11846/22.11.2021

η συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης (Β’ Φάση)  ανέρχεται σε 7.657.407,95 € και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε 7.369.346,83 €. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Φυσικό αντικείμενο της πράξης

Η πράξη αφορά την Β’ Φάση (έργο phasing) της κατασκευής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας 13,000 κατοίκων και της κατασκευής εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης λυμάτων των οικισμών Ποτού και Λιμεναρίων, καθώς και των εξωτερικών αγωγών αποχέτευσης Λιμεναρίων – Ποτού και Ποτού – εγκατάστασης επεξεργασίας . Το συνολικό μήκος των δικτύων είναι 52,000 m και κατασκευάζονται από σωλήνες πολυαιθυλενίου. Κατασκευάζονται επίσης τρία αντλιοστάσια λυμάτων, ένα στα Λιμενάρια και δύο στον Ποτό. Το έργο υλοποιείται από τον Δήμο Θάσου για την ΔΕΥΑ Θάσου.

Στο πλαίσιο της παρούσας Β’ Φάσης θα υλοποιηθούν ειδικότερα τα ακόλουθα Υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Ποτού και Λιμεναρίων Δήμου Θάσου Στη Β’ Φάση θα υλοποιηθούν οι υπολειπόμενες εργασίες της ΕΕΛ που αντιστοιχούν στο 81,04% του συνόλου των εργασιών.  Συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.876.004,53 €.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: (Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων – Καλυβίων) Περιλαμβάνεται η κατασκευή του υπολειπόμενου Δικτύου αποχέτευσης λυμάτων μήκους 11.280,10 μέτρων. Συνολικής δημόσιας δαπάνης 915.102,99 €.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: (Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ποτού – Πευκαρίου) Περιλαμβάνεται η κατασκευή του υπολειπόμενου Δικτύου αποχέτευσης λυμάτων μήκους 6.998,24 μέτρων. Το υπολειπόμενο τμήμα θα υλοποιηθεί από νέο ανάδοχο λόγω της οριστικής διάλυσης της αρχικής εργολαβίας. Επίσης περιλαμβάνονται και 200 ιδιωτικές συνδέσεις. Συνολικής δημόσιας δαπάνης 928.239,31 €.

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: (Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων – Ποτού) Αντικαθίσταται από το υποέργο 8.

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: (Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ποτού – Πευκαρίου) Αντικαθίσταται από το υποέργο 8.

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Σύνδεση Αντλιοστασίων και ΕΕΛ με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ Θα καλυφθεί το κόστος σύνδεσης των Αντλιοστασίων και της ΕΕΛ με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ. Συνολικής δημόσιας δαπάνης 186.000,00 €.

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: 1η Σ.Σ.Ε. της Ε.Ε.Λ. οικισμών Ποτού και Λιμεναρίων Δήμου Θάσου. Πρόσθετες εργασίες προχωρημένης επεξεργασίας λόγω νέας ΑΕΠΟ με αρ.πρωτ.314/16-02-2018. Συνολικής μη επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 252.061,12 €.

ΥΠΟΕΡΓΟ 8: (Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων – Ποτού – Πευκαρίου) Το εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων των συνοικισμών ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ και ΚΑΛΥΒΙΩΝ αποτελείται από το αντλιοστάσιο Α3 και τον καταθλιπτικό αγωγό Κ.3 μήκους 3232,30 m που οδηγεί τα λύματα στον αγωγό ελευθέρας ροής S.1 του εσωτερικού δικτύου λυμάτων του οικισμού του ΠΟΤΟΥ. Από την διαλυθείσα εργολαβία έχουν κατασκευασθεί 1.815,90 m αγωγών, εξωτερικής διαμέτρου Φ315mm και 13 ημιτελή φρεάτια. Απαιτείται η κατασκευή ακόμη 1.416,40 m αγωγών, ενός αντλιοστασίου και 18 φρεατίων σύμφωνα με νέα μελέτη ολοκλήρωσης. Το εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων των συνοικισμών ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ και ΠΟΤΟΥ αποτελείται από τα δύο αντλιοστάσια Α1 του συνοικισμού ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ και το Α2 του συνοικισμού ΠΟΤΟΥ με τους καταθλιπτικούς αγωγούς Κ-1 και Κ-2 αντίστοιχα. Από την διαλυθείσα εργολαβία έχουν κατασκευασθεί 1.010,60 m σωλήνων, εξωτερικής διαμέτρου Φ400mm. Απαιτείται η κατασκευή ακόμη 1.043,35 m σωλήνων, εξωτερικής διαμέτρου Φ400mm, 518,75 m σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου Φ160mm και δύο αντλιοστασίων και 19 φρεατίων. Το αντλιοστάσιο Α1 οδηγεί τα λύματα στην αρχή του αγωγού ελευθέρας ροής S1 του οικισμού του ΠΟΤΟΥ, με τον καταθλιπτικό αγωγό Κ-1 μήκους 518,75 m. Το αντλιοστάσιο Α2 οδηγεί τα λύματα στις εγκαταστάσεις του ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΤΟΥ, με τον καταθλιπτικό αγωγό Κ-2 μήκους 2053,95m. Συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.500.000,00 €.

Παραδοτέα της Πράξης

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Ποτού και Λιμεναρίων Δήμου Θάσου Στη Β’ Φάση αντιστοιχεί το 81,04% των συνολικών εργασιών της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Αναλυτικότερα στη Β’ Φάση περιλαμβάνονται οι Υδραυλικές εργασίες της ΕΕΛ σε ποσοστό 68,03 %, οι Η/Μ εργασίες σε ποσοστό 92,47% και οι εργασίες Επεξεργασίας αποβλήτων σε ποσοστό 93,20%.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων – Καλυβίων Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων συνολικού μήκους 11.280,10,80 μέτρων. Το προς κατασκευή δίκτυο αναλύεται ανάλογα με τις διαμέτρους του ως εξής: 8.423,8μ Φ200, 562,2μ Φ250, 1.594,1μ Φ315, 508μ Φ400, 192 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Κωδικός ΟΠΣ: 5007724 (Κωδ. Απόφασης: 3118) Φ500.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ποτού – Πευκαρίου Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων συνολικού μήκους 6.998,24 μέτρων. Το προς κατασκευή δίκτυο αναλύεται ανάλογα με τις διαμέτρους του ως εξής: 4.544,05 μ Φ200, 690,94μ Φ250, 716,00μ Φ315, 147,25μ Φ400 και 900 μ Φ500. Επίσης περιλαμβάνονται και 200 ιδιωτικές συνδέσεις.

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Αντικαθίσταται από το υποέργο 8.

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Αντικαθίσταται από το υποέργο 8.

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Σύνδεση Αντλιοστασίων και ΕΕΛ με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ Θα γίνει σύνδεση των Αντλιοστασίων και της ΕΕΛ με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ.

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: 1η Σ.Σ.Ε. της Ε.Ε.Λ. οικισμών Ποτού και Λιμεναρίων Δήμου Θάσου. Πρόσθετες εργασίες προχωρημένης επεξεργασίας λόγω νέας ΑΕΠΟ με αρ.πρωτ.314/16-02-2018.

ΥΠΟΕΡΓΟ 8: Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων – Ποτού – Πευκαρίου. Για την ολοκλήρωση του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων των συνοικισμών ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ (και ΚΑΛΥΒΙΩΝ), ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ και ΠΟΤΟΥ, απαιτείται: • η κατασκευή ακόμη 600,00 m σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου Φ400mm, 1.100,00 m σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου Φ315mm, 560,00 m σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου Φ160mm • η τοποθέτηση 405,50 m σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου Φ315mm και 510,00 m σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου Φ400mm. • η κατασκευή ενός (1) φρεατίου εκκενωτή • η κατασκευή επτά (7) φρεατίων εξαερωτών • η κατασκευή είκοσι επτά (27) φρεατίων ελέγχου • η αποπεράτωση δεκατριών (13) φρεατίων • η κατασκευή τριών αντλιοστασίων.

 


Σχετικά άρθρα