ΕΣΠΑ 2014-2020

Πράξη : «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ – ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5035045

 Κύριος του έργου : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου

Φορέας Υλοποίησης : Δήμος Θάσου

Πράξη : «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ – ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5035045

Άξονας Προτεραιότητας : «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων»

Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα : «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014 – 2020»

Συνολικό κόστος Πράξης : 1.652.989,31 €.

Την με αριθ. πρωτ. 1381/19.09.2019 απόφαση ένταξης της πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ – ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5035045 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014 – 2020», συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.750.000,00 €, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 5886/24.11.2020 απόφαση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Α.Μ.Θ..

Την με αριθ. πρωτ. 618/02.02.2024 2η τροποποίηση της πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ – ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5035045 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014 – 2020», συνολική δημόσιας δαπάνης 1.652.989,31 €.

Φυσικό αντικείμενο της πράξης

Το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού ΠΡΙΝΟΥ (ΚΑΛΥΒΙΩΝ) θα υδροδοτείται από μία νέα δεξαμενή στη περιοχή ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΙΑ σε υψόμετρο Η=120.50 m με όγκο 800 m3. Η υδροδότηση της θα γίνει από υφισταμένη γεώτρηση στη περιοχή ΦΤΕΡΟΤΟΥΡΑ. Το πρωτεύον εσωτερικό δίκτυο έχει 37 αγωγούς και 28 κόμβους. Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών του δικτύου, ανέρχεται σε 8504 m εξωτερικής διαμέτρου Φ160~110. Σε 13 αγωγούς τίθεται στόμια πυρκαγιάς και σε 11 δικλείδες ελέγχου ώστε να είναι δυνατή η περιορισμένη διακοπή σε περιοχές του οικισμού. Για την εκκένωση του δικτύου τίθενται 3 εκκενωτές, ενώ στα υψηλότερα σημεία 5 εξαερωτές. Το δευτερεύον δίκτυο αποτελείται από σωλήνες με διάμετρο Φ63 συνολικού μήκους 11883 m, 17 φρεάτια διανομής και 40 δικλείδας δευτερεύοντος δικτύου. Η σύνδεση με τον πρωτεύοντα αγωγό γίνεται με τη βοήθεια ΤΑΥ και συστολών με διαμέτρου Φ110 συνολικού μήκους 120 m. Εντάσσονται στο δευτερεύον δίκτυο 3316 m αγωγών του υφισταμένου δικτύου.

Το εσωτερικό δίκτυον του οικισμού ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ και του ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝΟΥ θα υδροδοτείται από μία νέα δεξαμενή στην περιοχή ΣΕΛΛΑΔΙ σε υψόμετρο Η=81.00 m με όγκο 800 m3. Η δεξαμενή αυτή θα έχει την δυνατότητα να υδροδοτήσει και τον οικισμό του ΠΡΙΝΟΥ. Η υδροδότηση της θα γίνει από υφισταμένη γεώτρηση στη περιοχή ΜΕΓΑΛΗ ΜΠΑΜΠΩ. Το πρωτεύον δίκτυο του εσωτερικού δικτύου του οικισμού ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ (ΣΚΑΛΑΣ, ΔΑΣΑΚΙ, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ έχει 44 αγωγούς και 32 κόμβους. Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών του δικτύου, ανέρχεται σε 16971 m εξωτερικής διαμέτρου Φ250~110. Σε 11 αγωγούς τίθεται στόμια πυρκαγιάς και σε 16 δικλείδες ελέγχου ώστε να είναι δυνατή η περιορισμένη διακοπή σε περιοχές του δικτύου. Για την εκκένωση του δικτύου τίθενται 4 εκκενωτές, ενώ στα υψηλότερα σημεία 6 αεροεξαγωγοί. Στην παρούσα φάση θα κατασκευασθεί και προυπολογίζεται το εσωτερικό δίκτυον του οικισμού ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ με τον εξωτερικό αγωγό χωρίς την περιοχή του αγροκτήματος. Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών του δικτύου, ανέρχεται σε 13114 m εξωτερικής διαμέτρου Φ250~110. Σε 9 αγωγούς τίθεται στόμια πυρκαγιάς και σε 14 δικλείδες ελέγχου ώστε να είναι δυνατή η περιορισμένη διακοπή σε περιοχές του δικτύου. Για την εκκένωση του δικτύου τίθενται 3 εκκενωτές, ενώ στα υψηλότερα σημεία 4 αεροεξαγωγοί. Το δευτερεύον δίκτυο αποτελείται από σωλήνες με διάμετρο Φ63 συνολικού μήκους 14329 m, 3 φρεάτια διανομής και 47 δικλείδες δευτερεύοντος δικτύου. Η σύνδεση με τον πρωτεύοντα αγωγό γίνεται με τη βοήθεια ΤΑΥ και συστολών με σωλήνες διαμέτρου Φ110 συνολικού μήκους 1001 m. Εντάσσονται στο δευτερεύον δίκτυο 7401 m αγωγών του υφισταμένου δικτύου διαμέτρων Φ63~Φ125 από πολυαιθυλένιο. Επίσης θα κατασκευασθεί και το τριτεύον δίκτυο των ιδιωτικών συνδέσεων. Όλα τα δίκτυα θα πληρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ως προς την ποιότητα.

 

 

Παραδοτέα της Πράξης

Τα παραδοτέα της πράξης είναι τα εξής:

α) Μία δεξαμενή στη περιοχή ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΙΑ σε υψόμετρο Η=120.50 m με όγκο 800 m3.

β) Για τον Οικισμό Πρινου, πρωτεύον εσωτερικό δίκτυο που έχει 37 αγωγούς και 28 κόμβους. Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών του δικτύου, ανέρχεται σε 8504 m εξωτερικής διαμέτρου Φ160~110. Σε 13 αγωγούς τίθεται στόμια πυρκαγιάς και σε 11 δικλείδες ελέγχου ώστε να είναι δυνατή η περιορισμένη διακοπή σε περιοχές του οικισμού. Για την εκκένωση του δικτύου τίθενται 3 εκκενωτές, ενώ στα υψηλότερα σημεία 5 εξαερωτές. Δευτερεύον δίκτυο που αποτελείται από σωλήνες με διάμετρο Φ63 συνολικού μήκους 11883 m, 17 φρεάτια διανομής και 40 δικλείδας δευτερεύοντος δικτύου. Η σύνδεση με τον πρωτεύοντα αγωγό γίνεται με τη βοήθεια ΤΑΥ και συστολώνμε διαμέτρου Φ110 συνολικού μήκους 120 m.

γ) Μία νέα δεξαμενή στη περιοχή ΣΕΛΛΑΔΙ σε υψόμετρο Η=81.00 m με όγκο 800 m3.

δ) Για τον Οικισμό Όρμου Πρίνου, πρωτεύον εσωτερικό δίκτυο που έχει 44 αγωγούς και 32 κόμβους. Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών του δικτύου, ανέρχεται σε 16971 m εξωτερικής διαμέτρου Φ250~110. Σε 11 αγωγούς τίθεται στόμια πυρκαγιάς και σε 12 δικλείδες ελέγχου ώστε να είναι δυνατή η περιορισμένη διακοπή σε περιοχές του δικτύου. Για την εκκένωση του δικτύου τίθενται 3 εκκενωτές, ενώ στα υψηλότερα σημεία 2 εξαερωτές. Δευτερεύον δίκτυο που αποτελείται από σωλήνες με διάμετρο Φ63 συνολικού μήκους 14329 m, 3 φρεάτια διανομής και 60 δικλείδες δευτερεύοντος δικτύου. Η σύνδεση με τον πρωτεύοντα αγωγό γίνεται με τη βοήθεια ΤΑΥ και συστολών με σωλήνες διαμέτρου Φ110 συνολικού μήκους 1001 m.


Σχετικά άρθρα