Βέλος επόμενης Σελίδας

Ποια είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θάσου [Δ.Ε.Υ.Α.Θ.] είναι ο φορέας διαχείρισης του νερού στο νησί της Θάσου. Η έναρξη των εργασιών έγινε τον Απρίλιο του 2001 ενώ η δραστηριότητά της επιχείρησης ξεκίνησε τον Αύγουστο 2002.

Νομική Υπόσταση

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου-όπως και κάθε Δ.Ε.Υ.Α.-είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου της παρ. 4 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ), όπως κυρώθηκε με το Ν. 3463/2006 [ΦΕΚ Α’/114]. Ο χαρακτήρας της είναι κοινωφελής και μη κερδοσκοπικός, διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως έχει τροποποιηθεί, καθώς και από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες ειδικές διατάξεις του εν λόγω νόμου, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87).

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου συστάθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου (252/2000) και εγκρίθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης [απόφαση 3789/2001, ΦΕΚ Β’/518].

Τομείς Δραστηριοτήτων

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου είναι υπεύθυνη στο νησί της Θάσου για:

  1. την άσκηση κάθε δραστηριότητας στον τομέα της ύδρευσης, από το στάδιο της παραγωγής, έως το στάδιο της διανομής του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης,
  2. την άσκηση κάθε δραστηριότητας στο τομέα της αποχέτευσης, από τη συλλογή και την επεξεργασία των λυμάτων, έως την παραγωγή αστικών λυμάτων, κατάλληλων για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον,
  3. τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς και δικτύων διανομής νερού, δικτύων αποχέτευσης, ακαθάρτων και όμβριων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, διατάξεων διάθεσης του προϊόντος καθώς και μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω διαδικασιών επεξεργασίας,
  4. ποιοτικές υπηρεσίες σχετικές με τις δραστηριότητές της προς τους καταναλωτές.

 

Λειτουργία

Η  λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου καθορίζεται από:

α) τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), που εγκρίθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. [1952/2005, ΦΕΚ Β’/555] όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένη Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης [11422/2017, ΦΕΚ Β’/2352] και ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση, τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των υπηρεσιών της, τον αριθμό των οργανικών θέσεων του τακτικού προσωπικού και κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση και τα δικαιώματα του απασχολούμενου προσωπικού και τις υποχρεώσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου προς αυτό.

β) τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, που προβλέπεται από το άρθ. 7 παρ. 1 του ν. 1069/1980 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 88/2003 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου και αναφέρεται γενικά στους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (όμβρια και ακάθαρτα), αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου.