Νέα σύνδεση παροχής νερού

Όποιος επιθυμεί να υδροδοτηθεί από το δίκτυο ύδρευσης ή να συνδεθεί με τα δίκτυα αποχέτευσης της  Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, συμπληρώνει αίτηση και συνυποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Με τη αίτηση αυτή, ο υδρολήπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του Κανονισμού Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόμου, καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν τεθεί στο μέλλον από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, σχετικά με το θέμα αυτό.

 • Αποδεικτικό κυριότητας Ε9
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα
 • Αποδεικτικό ΑΦΜ
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Ενοικιαστήριο Συμβόλαιο
 • Υ.Δ. ιδιοκτήτη ακινήτου

Κατεβάστε την αίτηση για νέα παροχή υδροδότησης, σε μορφή PDF, πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο.

 • Αποδεικτικό κυριότητας Ε9
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα
 • Αποδεικτικό ΑΦΜ
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Ενοικιαστήριο Συμβόλαιο
 • Υ.Δ. ιδιοκτήτη ακινήτου

Κατεβάστε την αίτηση για επανασύνδεση παροχής υδροδότησης, σε μορφή PDF, πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο.