Βέλος επόμενης Σελίδας

Εταιρικό προφίλ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου αποσκοπεί στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης, τόσο προς τους δημότες-καταναλωτές του νησιού, όσο και στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο. Οι δύο τομείς έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ποιότητα ζωής των δημοτών και την οικονομική ανάπτυξη του νησιού. Για να πετύχει τους σκοπούς της ασχολείται με την:

  • κατασκευή και λειτουργία έργων υποδομής, που αφορούν σε ύδρευση και αποχέτευση,
  • παροχή επαρκούς και καθαρού νερού για πόση, για τις ανάγκες υγιεινής, καθώς και για την κάλυψη βιοτεχνικών και βιομηχανικών αναγκών,
  • προστασία του περιβάλλοντος, με την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και υγρών αποβλήτων,
  • προστασία των υπόγειων υδατικών πόρων,
  • επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, για άρδευση,
  • αντικατάσταση των παλαιών και την κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης, για την ορθολογικότερη κατανομή του πόσιμου νερού,
  • επέκταση και κατασκευή δικτύων αποχέτευσης, καθώς και κατασκευή και λειτουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων,
  • ορθολογικότερη χρήση του προσωπικού και των μηχανημάτων, για μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών,
  • χρήση προηγμένων τεχνολογικά μεθόδων, για την παρακολούθηση της λειτουργίας των δικτύων και των λοιπών εγκαταστάσεών της.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου από την δραστηριοποίησή της μέχρι και σήμερα, λειτουργώντας στα πλαίσια μιας σύγχρονης επιχείρησης, έχει δημιουργήσει σημαντικά έργα υποδομής, τα οποία επηρεάζουν θετικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Θέτει νέους στόχους, εφαρμόζοντας δυναμικά προγράμματα αναδιοργάνωσης και  αιτείται τη χρηματοδότηση νέων έργων, μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.