Βέλος επόμενης Σελίδας

Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θάσου. Αποτελείται από 11 μέλη καθώς και τους αναπληρωτές αυτών.  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη σύνθεσή του συμμετέχουν επτά αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, εκ των οποίων οι δύο προέρχονται από τη μειοψηφία, δύο είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της Επιχείρησης, ένα μέλος είναι εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα και ένα μέλος είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1069/80, όπως ισχύει, εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και υπογράφει τα συμβόλαια της επιχείρησης.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου διευθύνεται από Γενικό Διευθυντή που διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, όπως ορίστηκε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θάσου με αριθμό 4/2024 συμμετέχουν οι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ
Κωνσταντίνος  Μανίτσας Πρόεδρος Δ.Σ
Αργύριος Σαλταρής Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Δημήτριος Μανίτσας Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
Γεώργιος Κουτσουμανής Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
Στυλιανός Καραβούζης Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
Λάμπρος Λαμπρινίδης Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
Τηλέμαχος Καλαφάτης Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
Δημήτριος Σεβαστός Δημότης, Μέλος
Δημήτριος Κωνσταντίνου Δημότης, Μέλος
Παναγιώτης Βουλτσίδης Μέλος του Τεχν. Επιμελητηρίου Ελλάδος, Μέλος
Αικατερίνη Μπουδούρη Εκπρόσωπος εργαζομένων, Μέλος