Βέλος επόμενης Σελίδας

Αποχέτευση

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου με γνώμονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, της υγιεινής και της ασφάλειας των πολιτών, θέτει σε λειτουργία, επεκτείνει και διαρκώς αναβαθμίζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων.

 

Βασικές έννοιες

 

Εξωτερική διακλάδωση ακαθάρτων ή ομβρίων υδάτων είναι ο αγωγός που κατασκευάζεται εξωτερικά του ακινήτου, κατά πλάτος του δρόμου από την ρυμοτομική γραμμή μέχρι την θέση του αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων υδάτων, για την σύνδεση του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου με τον αντίστοιχο αγωγό αποχέτευσης.

Χωριστικό σύστημα αποχέτευσης είναι το σύστημα που περιλαμβάνει χωριστούς αγωγούς και εξωτερικές διακλαδώσεις για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων και χωριστούς αγωγούς και εξωτερικές διακλαδώσεις για την αποχέτευση των ακαθάρτων υδάτων.

Νόμιμη σύνδεση ή νόμιμη αποχέτευση των ακαθάρτων ή των ομβρίων ή των υγρών αποβλήτων ενός ακινήτου είναι η σύνδεση του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων ή ομβρίων ή λοιπών υγρών του ακινήτου, μέσω της αντίστοιχης εξωτερικής διακλάδωσης, με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων ή ακαθάρτων υδάτων που έχει γίνει από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου. Αποδεικτικό στοιχείο νόμιμης σύνδεσης αποτελεί η σχετική βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου. Όταν πρόκειται για αποχέτευση υγρών αποβλήτων από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, πλυντήρια αυτοκινήτων κ.ά., επιπλέον όρος για να είναι νόμιμη η σύνδεσή τους με το οριστικό δίκτυο ακαθάρτων, είναι η χορήγηση άδειας διοχέτευσης από την Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου.

Παράνομη σύνδεση ή παράνομη αποχέτευση των ακαθάρτων ή των ομβρίων ή των υγρών αποβλήτων ενός ακινήτου, είναι η σύνδεση του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων ή ομβρίων ή λοιπών υγρών του ακινήτου, μέσω της αντίστοιχης εξωτερικής διακλάδωσης, με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων υδάτων που δεν έχει γίνει από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου. Όταν πρόκειται για αποχέτευση υγρών αποβλήτων, η σύνδεσή τους δεν είναι νόμιμη, αν δεν έχει τηρηθεί και ο πρόσθετος όρος της χορήγησης άδειας από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου.

Υποχρεώσεις του κυρίου του ακινήτου

  1. Τα εσωτερικά δίκτυα και οι εσωτερικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης ενός ακινήτου κατασκευάζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του «Κανονισμού εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων», εντός του χώρου του ακινήτου και μέχρι την ρυμοτομική γραμμή του. Η κατασκευή, η λειτουργία και η συντήρηση των εσωτερικών δικτύων και εγκαταστάσεων αποχέτευσης ενός ακινήτου γίνεται πάντοτε με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του κυρίου του ακινήτου.
  2. Ο κύριος του ακινήτου είναι υποχρεωμένος να διαχωρίζει το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων από το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης των ομβρίων του ακινήτου και να αποχετεύει χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια ύδατα.
    Αν σε ακίνητο εκτός των οικιακών λυμάτων και των ομβρίων υδάτων υπάρχουν και βιομηχανικά ή άλλα απόβλητα, ο κύριος του ακινήτου είναι υποχρεωμένος να κατασκευάζει χωριστό εσωτερικό δίκτυο και για τα απόβλητα αυτά.
  3. Για την σύνδεση των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ενός ακινήτου με τους αντίστοιχους αγωγούς αποχέτευσης του οριστικού δικτύου, πρέπει να υπάρχει εντός του ακινήτου, παρά την ρυμοτομική γραμμή, και πάντοτε πριν από το φρεάτιο προσαρμογής και ελέγχου προς την πλευρά του ακινήτου, αυτόματη αλλά και χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας. Η δικλείδα αυτή αποτελεί μέρος των εσωτερικών εγκαταστάσεων και πρέπει να τοποθετείται και να συντηρείται με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του κυρίου του ακινήτου. Η θέση της πρέπει να είναι κατάλληλη για να μπορούν να την ελέγχουν, όταν χρειασθεί, τ’ αρμόδια όργανα που έχουν νόμιμα την ευθύνη λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου.
    Ο κύριος του ακινήτου είναι ο μόνος υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να γίνουν στο ακίνητό του ή αλλού, από έλλειψη ή κακή λειτουργία της δικλείδας ασφαλείας. Όλες οι σωληνώσεις κάθε εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, ή ομβρίων ή άλλων υγρών του ακινήτου πρέπει να συντρέχουν σε κοινό σημείο πριν από την δικλείδα ασφαλείας στη γενική παγίδα (μηχανικό σίφωνα) η οποία πρέπει να διαθέτει στόμιο καθαρισμού.
  4. Οι συνδέσεις των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ενός ακινήτου με τους αντίστοιχους αγωγούς αποχέτευσης του οριστικού δικτύου γίνονται απ’ ευθείας χωρίς την μεσολάβηση βόθρων, στεγανών ή μη, των οποίων η κατασκευή απαγορεύεται εν προκειμένω.
  5. Μετά την σύνδεση των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων, ή ομβρίων ή άλλων υγρών, ενός ακινήτου με τους αντίστοιχους αγωγούς αποχέτευσης του οριστικού δικτύου, οι κύριοι των ακινήτων οφείλουν να κατεδαφίσουν και να αχρηστεύσουν με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη τους, όπως ενεργούν για κάθε εργασία του εσωτερικού δικτύου, κάθε παλαιά εγκατάσταση αποχέτευσης, όπως βόθρους ακαθάρτων ή ομβρίων υδάτων, παλαιές σωληνώσεις αποχέτευσης προς βόθρους, ή προς εξωτερικές διακλαδώσεις, ή προς αγωγούς που καταργήθηκαν κ.ά. Για να αχρηστευθούν οι βόθροι, άσχετα αν κατεδαφισθούν ή όχι, πρέπει να εκκενωθούν τελείως και το περιεχόμενό τους ν’ απομακρυνθεί. Μετά την εκκένωση οι βόθροι πρέπει να γεμιστούν με καθαρά, κατάλληλα υλικά. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης.