Δελτίο Τύπου, Νέα

Ένταξη νέου έργου ύδρευσης

ΝΕΑ ΕΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ :
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ – ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Την Παρασκευή 8/4/2022 αναρτήθηκε (ΑΔΑ: Ψ2ΓΤ46ΜΤΛΡ-Υ2Ρ) το με αριθμό πρωτ. 3736 έγγραφο της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
Το αίτημα χρηματοδότησης υποβλήθηκε από το Δήμο Θάσου στις 20-12-2021 και λόγω της ωριμότητάς της πρότασης αξιολογήθηκε θετικά και εντάχθηκε στις 8-4-2022.
Η συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης είναι στο σύνολό της επιλέξιμη και ανέρχεται στο ποσό του 1.652.000 ευρώ.
Το έργο έχει χρονικό ορίζοντα δημοπράτησης τον Ιούνιο τρέχοντος έτους η δε διάρκεια υλοποίησής του είναι 9 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με ημερομηνία λήξης της πράξης την 31-12-2023.
Η Πράξη αφορά στην αντικατάσταση του υφιστάμενου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης που μεταφέρει νερό από τη γεώτρηση στη περιοχή της Σκάλας Ραχωνίου στη δεξαμενή της Σκάλας Καλλιράχης για την υδροδότηση του μεγαλύτερου μέρους του οικισμού.
Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η εξάλειψη των συχνών βλαβών στον υφιστάμενο αγωγό, αιτία για τις αλλεπάλληλες διακοπές υδροδότησης στον οικισμό και του υψηλού κόστους αποκατάστασής των.

Σχετικά άρθρα