Βέλος επόμενης Σελίδας

Έλεγχος ποιότητας νερού

Η παρακολούθηση των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν το νερό ως ποιοτικό και κατάλληλο για πόση, προκύπτει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ ΟΙΚ 67322/2017 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει). Η συμμόρφωση σε όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία, παρέχεται μέσω της εξέτασης συγκεκριμένων αναλύσεων που έχουν σχέση με μικροβιολογικές και χημικές παραμέτρους. Επιπλέον, τα 3 τελευταία έτη, ενσωματώθηκαν στον έλεγχο της ποιότητας και παράμετροι για την παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό. Η ελάχιστη συχνότητα των δειγματοληψιών εξαρτάται από τον όγκο νερού που διανέμεται  εντός της ζώνης παροχής νερού (ΖΠΝ), που ως ΖΠΝ  νοείται μια γεωγραφικά καθορισμένη περιοχή εντός της οποίας το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης εισέρχεται από μία ή περισσότερες πηγές και η ποιότητα του νερού μπορεί να θεωρηθεί ως περίπου ομοιόμορφη.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων πιστοποιούν ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου ανταποκρίνεται στις νομοθετικές απαιτήσεις. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου πραγματοποιεί σε μηνιαία βάση πολλούς περισσότερους από τους υποχρεωτικούς μικροβιολογικούς ελέγχους σε όλες τις ζώνες παροχής νερού του κάθε οικισμού και σε ετήσια βάση χημικούς ελέγχους και ελέγχους για ανίχνευση ραδιενέργειας.

Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, δεν έχουν ανιχνευτεί στοιχεία επιβαρυντικά που καθιστούν το νερό ακατάλληλο για ανθρώπινη χρήση. Στη Θάσο, όλα τα νερά προς πόση είναι υπόγεια και είτε προέρχονται από πηγές είτε από γεωτρήσεις είναι φυσικά μεταλλικά νερά κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

Ενημερωθείτε εδώ για τα αποτελέσματα ελέγχου ποιότητας νερού σε κάθε οικισμό της Θάσου.